SlideBarx
SlideBar

Dotacje dla OZE

Wsparcie finansowe na odnawialne źródła energii udzielane jest z wielu programów, m.in. dotacje z Unii Europejskiej, specjalne programy krajowe, środki samorządowe.

Do najbardziej popularnych należą:
1)    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
2)    Regionalne Programy Operacyjne,
3)    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4)    Kredyt inwestycyjny ze środków KfW Bankengruppe (KfW)
5)    Programy OZE prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW):

1.    Program: PROSUMENT
2.    BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

W perspektywie 2014-2020 Fundusze Europejskie na sektor OZE, będą dostępne przede wszystkim w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także w programach regionalnych (RPO).

 

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach osi priorytetowej I (Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej), dofinansowanie można uzyskać głównie na:

• produkcję, dystrybucję oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
• poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

Przewidywany wkład unijny w ramach osi I wynosi 1 528,4 mln EURO. Nabór wniosków o przyznanie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 prowadzony jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Formularz wniosku dostępny jest na stronie:

https://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx?strona=1&zakladka=4#strona=1&zakladka=4

Priorytety inwestycyjne dotyczące promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej to cele tematyczne w obrębie 4, których beneficjentami są m.in.:  
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

 

2. Regionalne Programy Operacyjne

Istnieje możliwość skorzystania z 16 programów regionalnych wspierających inwestycje w OZE, skierowane do JST i przedsiębiorstw, w których firmy sektora będą mogły być wnioskodawcami. Budżet przeznaczony na ten cel, to ok. 4 314,20 mln euro. Do końca 2014 r. zostanie ogłoszony harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie, natomiast w I kwartale 2015 r. spodziewane jest ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie inwestycji.

 

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2015:
Ministerstwo Rolnictwa przygotowało dodatkowy program dofinansowania instalacji OZE na terenach wiejskich na skutek przesunięcia środków (17 250 000 euro) z: Osi 1: „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” (Działanie 125) na: Oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” (Działanie 321). Nabór wniosków odbywać się będzie w 2015 r. z rozliczeniem wydatków: do końca 2015 r. Aby zdążyć z rozliczeniem z UE przyjęto, aby wnioski o płatność wpłynęły do czerwca 2015 r.
Docelowo wsparciem ma być objęta przynajmniej 1 gmina w każdym województwie (do każdej gminy może maksymalnie trafić 500 tys. euro):
„Chcielibyśmy, aby przynajmniej jedna gmina z danego województwa skorzystała z tego projektu pilotażowego, a wtedy pozostanie nam jeszcze 15-16 gmin, które będą mogły dodatkowo w trybie konkursowym w tym projekcie wziąć udział - ocenia Marek Sawicki”.
Dofinansowanie ma trafić głównie do rolników, projekt zakłada dofinansowanie na poziomie nawet 90% wartości inwestycji. Resort chce, aby przynajmniej połowę bezpośrednich beneficjentów programu stanowiły osoby fizyczne.
Nabory wniosków będą ogłaszane przez samorządy województw, a wnioski będą składane do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu. Weryfikację projektów i zawieranie umów powierza się również samorządom wojewódzkim. Zakłada się, że wsparcie otrzymają najlepsze projekty z każdego województwa. Pozostałe środki będą wykorzystywane na współfinansowanie projektów w kolejności uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Beneficjent działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" będzie mógł przeznaczyć przyznane w ramach działania środki (do 90% wartości inwestycji) na zakup urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ich montażu. Będzie również mógł przeznaczyć pomoc na sfinansowanie instalacji OZE na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Maksymalna kwota refundacji określona jest na poziomie pomocy de minimis dla inwestycji przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, tj. 500 000 EUR.
Nie ma preferencji co do rodzaju urządzeń na zakup których można otrzymać wsparcie. Natomiast preferowana będzie różnorodność zastosowanych mikroinstalacji prosumenckich. Instalacje OZE zakupione w ramach ww. działania będą mogły zostać wykorzystane do realizacji większego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu lokalnego związanego z obszarami wiejskimi.

2014-2020:
Rozwojowi OZE dedykowane jest działanie 7.8.1 PROW na lata 2014-2020, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym na inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą ok. 13,5 mld euro, w tym ok. 8,6 mld euro to środki unijne, a ok. 4,9 mld euro będą stanowić środki krajowe. Beneficjentami mogą być gminy, spółki JST oraz związki gmin. W tym wypadku maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu, przy czym pomoc finansowa wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta.

 

4. Kredyt inwestycyjny EkoZysk ze środków KfW Bankengruppe (KfW)

Kredyt EkoZysk to produkt kredytowy Deutsche Bank, który dedykowany jest inwestycjom, mającym na celu poprawę energooszczędności w firmach. Bank realizuje program we współpracy z Niemieckim Bankiem KFW (Kredittansalt fur Wiederufbau).

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy powinny spełniać następujące warunki:

• mieć obroty do 50 mln EUR rocznie lub aktywa nie przekraczające 43 mln EUR,
• zatrudniać do 250 pracowników,
• być samodzielnymi zgodnie z kryterium UE.

Oprocentowanie kredytu:

• 3,99 % w skali roku, przy obrocie poniżej 3,2 mln EUR rocznie
• 4,9 % w skali roku, przy obrocie powyżej 3,2 mln EUR rocznie

Korzyści wynikające z Programu:

• kwota kredytu aż do 4 milionów EUR lub jej równowartość w innej walucie (PLN, EUR, USD),
• maksymalny okres kredytowania: 15 lat,
• bezzwrotny grant w wysokości aż 6,25 % kwoty kredytu (maksymalnie do kwoty 250 000 PLN) wypłacany po zakończeniu i pozytywnej weryfikacji projektu inwestycyjnego,
• możliwość wyboru formy wypłaty grantu: w postaci przelewu na rachunek bieżący Klienta lub na rachunek kredytu,
• bezpłatny audyt energetyczny (w przypadku, gdy program wymaga wykonania takiego audytu),
• doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku o włączenie danej inwestycji do programu.

Inwestycje, które można sfinansować:
1) Inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, przemysłu, w tym infrastruktury lub wyposażenia.
2) Inwestycje związane z przystosowaniem termomodernizacyjnym istniejących budynków (tzw. Buildings Sector Sub-Projects) mające na celu zwiększenie ich wydajności energetycznej. Inwestycje te obejmują m. in.: ogrzewanie, wentylację, klimatyzację budynków i podlegają lub będą podlegać
 obowiązkowi certyfikacji energetycznej.
3) Działania związane z odnawialnymi źródłami energii mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla, o ile towarzyszą one inwestycjom termo-modernizacyjnym w ramach poprawy efektywności energetycznej lub stanowią samodzielny projekt spełniający szczegółowe kryteria. W tym obszarze mogą zostać sfinansowane m. in. następujące inwestycje: farmy wiatrowe, panele solarne, biomasa, ogniwa fotowoltaiczne.

 

5.    Programy OZE prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

5.1    Program PROSUMENT

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program ten będzie kontynuacją i rozszerzeniem kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Okres wdrażania programu obejmuje lata 2014-2022 (umowy do roku 2020). Budżet przeznaczony na program wynosi 800 mln zł, z czego w latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 300 mln zł. Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

• dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (pożyczki wraz z dotacjami dla jst, gdzie nabór wniosków od jst prowadzony jest w trybie ciągłym przez NFOŚiGW),
• za pośrednictwem banków (środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami),
• za pośrednictwem WFOŚiGW (środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami).

Beneficjentami programu mogą być:

• osoby fizyczne,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.


Przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu:
1.    Zakup i montaż małych instalacji i mikroinstalacji OZE
2.    Instalacje do produkcji energii elektrycznej / produkcji ciepła i energii elektrycznej:

1.    Źródła ciepła do 300 kWt:

1)    Kotły na biomasę
2)    Pompy ciepła
3)    Kolektory słoneczne

2.    Źródła energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe:

1)    Systemy fotowoltaiczne
2)    Małe elektrownie wiatrowe
3)    Mikrokogeneracja

3.    Instalacje hybrydowe (łączone)


Prosument nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania w ramach programu to:

• pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
• dotacja w wysokości 20% (kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub 40% (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) dofinansowania (odpowiednio 15% lub 30% po 2015 r.),
• maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
• określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
• oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
• maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
• wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

 

5.2    Program BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Program będzie wdrażany w latach 2014-2022 z alokacją środków w latach 2014-2018, natomiast wydatkowanie środków musi nastąpić do 2020 r. Finansowanie ma formę pożyczki, której kwota wynosi od 2 do 40 mln zł. Program skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) KC (podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Budżet w ramach programu wynosi 420 mln zł.

• Intensywność dofinansowania w ramach programu obejmuje:
• elektrownie wiatrowe – do 30 %,
• systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
• pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
• małe elektrownie wodne – do 50 %,
• źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
• biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
• wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

Zachęcamy do konsultacji w sprawach dofinansowania:

PROJEKTY EUROPEJSKIE oraz PERSPEKTIVE
ul. Wojska Polskiego 99
70-483 Szczecin
T: 601-956-769
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.projektyeuropejskie.eu

EUROPROJEKTY CONSULTING
Piotr Ostrowski
Piotra Skargi 15
71-422 Szczecin
+48 91 42 37 923
+48 601 808 0 22
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.europrojekty.com